Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt onder Eunoía Clinic verstaan: Eunoía Clinic gevestigd aan de Damsterdiep 9 te Groningen en de aan Eunoía Clinic verbonden huidspecialisten.
1.2.  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan degene die Eunoía Clinic opdracht geeft tot behandeling.
1.3.  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4.  Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Eunoía Clinic.
1.5.  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Eunoía Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6.  De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Overeenkomst

2.1.  De overeenkomst tussen Eunoía Clinic en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Eunoía Clinic tot behandeling.
2.2.  Eunoía Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
2.3.  Opzegging of opschorting van de overeenkomst is mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Eunoía Clinic of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens mede cliënten of hun bezoek.

 1. Toestemming

3.1.  De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Eunoía Clinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Eunoía Laser Clinic.
3.2.  Eunoía Clinic kan van de cliënt/patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk heeft bevestigd.
3.3.  De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.4.  In het geval de cliënt/patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Eunoía Clinic geen behandeling (meer) verrichten.

 1. Informatie

De cliënt/patiënt dient Eunoía Clinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 1. Tarieven en zorgverzekering

5.1.  Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.2.  De cliënt/patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt/patiënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 1. Betaling

6.1.  De cliënt/patiënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
6.2.   Indien Eunoía Clinic de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Eunoía Clinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
6.3.  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.4.  Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.5.  In het geval de cliënt/patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Eunoía Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Eunoía Clinic is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.
6.6.  Bij betalingsachterstand is Eunoía Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe constante betaling.
6.7.  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Eunoía Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Eunoía Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7.  De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt.
6.8.  Reeds betaalde behandelingen zijn niet restitueerbaar, tenzij Eunoía Clinic instemt met de opschorting.

 1. Annulering

7.1.  In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Eunoía Clinic af te zeggen.
7.2.  Zegt de cliënt/patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidspecialist het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3.  Afspraken dienen per e-mailbericht of door te bellen te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Eunoía Clinic is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Eunoía Clinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Eunoía Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Eunoía Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Eunoía Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Eunoía Clinic.
8.2 Eunoía Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
8.3 Eunoía Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken, zongedrag en/of pigmentvlekken.
8.4 Eunoía Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.5 Eunoía Clinic is niet aansprakelijk voor verbrandingen of huidbeschadigingen door gevolgen van cryolipolyse en/of laserontharing.

 1. Klachten

9.1.  In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over de behandeling door Eunoía Clinic, meldt de cliënt/patiënt dit per e-mail zo snel mogelijk aan Eunoía Clinic, binnen 48 uur. Eunoía Clinic en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 1. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Toepasselijk recht

Op de tussen Eunoía Clinic en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijziging

12.1. Eunoía Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzingen
12.2. Wijzigen worden schriftelijk of elektronisch via de website (www.eunoia-clinic.com) ter kennis van de cliënt/patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt/patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.